Skip to content

Όροι Χρήσης - DERMAWorld 


ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ 

Η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας (εφεξής η «Ιστοσελίδα») διέπεται από τους όρους και προϋποθέσεις που παρατίθενται στο παρόν και ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου της και των επιμέρους σελίδων της. 

Η περιήγηση, η πρόσβαση ή η χρήση της Ιστοσελίδας και των όποιων υπηρεσιών διατίθενται μέσω αυτής αποτελεί τεκμήριο ότι έχετε μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί όλους τους όρους χρήσης. Για το λόγο αυτό καλείστε να διαβάζετε εκ των προτέρων, προσεκτικά, το περιεχόμενό τους. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με τους όρους χρήσης της Ιστοσελίδας, οφείλετε να μην κάνετε χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου αυτής. 

Το παρόν περιεχόμενο της Ιστοσελίδας που ανήκει αποκλειστικώς στην Εταιρεία ΛΕΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (εφεξής η «Εταιρεία») καθώς και το περιεχόμενο των Ιστοσελίδων θυγατρικών εταιρειών του ομίλου LEO Pharma προστατεύεται από εθνικούς και διεθνείς νόμους και συμβάσεις που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων και νομοθετικές διατάξεις περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας και εμπορικών σημάτων, χωρίς ωστόσο να περιορίζονται σε αυτές. Απαγορεύεται ρητώς οποιαδήποτε αναπαραγωγή με οποιοδήποτε μέσο, μέρους ή όλου του παρόντος περιεχομένου της Ιστοσελίδας, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Εταιρείας. 

Οι πληροφορίες της Ιστοσελίδας παρέχονται με το παρόν περιεχόμενο, χωρίς κανενός είδους εγγύηση, αναφερθείσα ή υπαινισσόμενη, συμπεριλαμβανομένων εγγυήσεων περί εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας και μη παραβίασης. Η Εταιρεία και οι λοιπές θυγατρικές του Ομίλου LEO Pharma δεν παρέχουν εγγυήσεις σχετικά με την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών της Ιστοσελίδας. Για τους σκοπούς των παρόντων Όρων χρήσης, το πρώτο πληθυντικό πρόσωπο («εμείς», «εμάς», κ.λπ.) αναφέρεται στην Εταιρεία και τις λοιπές θυγατρικές του Ομίλου LEO Pharma. 

Η πρόσβαση και χρήση της Ιστοσελίδας και του περιεχομένου αυτής πραγματοποιείται με αποκλειστική ευθύνη κάθε επισκέπτη/χρήστη αυτής. Η χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας επιτρέπεται μόνο σε Επαγγελματίες Υγείας που διαθέτουν το κοινό όνομα χρήστη (username) και κωδικό (password) που τους έχει αποσταλλεί και εν γένει σε άτομα άνω των 18 ετών, έχοντα πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Με την χρήση της παρούσας ιστοσελίδας ο χρήστης αυτομάτως δηλώνει ότι έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του. 

Σημειώνεται, ότι το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας έχει διαμορφωθεί με δέουσα επιμέλεια, ούτως ώστε αυτό να είναι ακριβές και επίκαιρο. Ωστόσο, η Εταιρεία δεν παρέχει καμία εγγύηση αναφορικά με την ακρίβεια, επικαιροποίηση και πληρότητα του περιεχομένου της Ιστοσελίδας και δύναται να παύσει την λειτουργία αυτής, χωρίς προηγούμενη γνωστοποίηση. Η Εταιρεία διατηρεί σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα να τροποποιήσει, αντικαταστήσει ή διαγράψει μέρος ή σύνολο του περιεχόμενου της Ιστοσελίδας οποτεδήποτε κατά την κρίση της. 

Οι πληροφορίες που περιέχονται στην Ιστοσελίδα παρουσιάζονται αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, αναφορικά με την ενημέρωση των Επαγγελματιών Υγείας για τα προϊόντα της Εταιρείας και δεν συνιστούν κίνητρο για την προώθηση, συνταγογράφηση και διάθεση των φαρμάκων που εμπορεύεται η Εταιρεία. Το Περιεχόμενο παρέχεται αποκλειστικά για πληροφοριακούς. 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

Η Εταιρεία, μέσω της δημιουργίας της Ιστοσελίδας έχει ως στόχο την ενημέρωση των Επαγγελματιών Υγείας αναφορικά με τα προϊόντα της και τα επιμέρους χαρακτηριστικά τους. Η Ιστοσελίδα περιέχει πληροφορίες σχετικά με ιατρικές παθήσεις καθώς και τις θεραπείες τους, όμως κανένα σημείο της Ιστοσελίδας δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως παροχή οποιουδήποτε είδους ιατρικής συμβουλής ή σύστασης, και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως βάση για οποιαδήποτε απόφαση ή ενέργεια.  

Ο επισκέπτης/χρήστης αναλαμβάνει κάθε κίνδυνο που είναι πιθανό να προκύψει από την πρόσβαση και χρήση της Ιστοσελίδας. Η Εταιρεία και οποιοδήποτε μέρος συμμετείχε στη δημιουργία, στο σχεδιασμό ή στη διάθεση της Ιστοσελίδας, δεν θα ευθύνονται για οποιαδήποτε ζημία του επισκέπτη/χρήστη, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά κάθε άμεσης, έμμεσης, τυχαίας, παρεπόμενης, ή άλλης ζημίας που τυχόν προκύψει από οποιαδήποτε πρόσβαση, χρήση ή αδυναμία χρήσης της Ιστοσελίδας, εκτός εάν αποδειχθεί ότι η παράλειψη οφείλεται σε δόλο της ίδιας της διοίκησης της Εταιρείας με πρόθεση την πρόκληση βλάβης σε συγκεκριμένο επισκέπτη/χρήστη. Ο αποκλεισμός της ευθύνης περιλαμβάνει και την πρόκληση οποιασδήποτε ζημίας από τυχόν μετάδοση ιού στον ηλεκτρονικό εξοπλισμό του χρήστη. 

Η Εταιρεία θα λάβει κάθε εύλογο μέτρο για την προστασία της Ιστοσελίδας έναντι ιών, ιών σκουληκιών (worm), ιών Δούρειων Ίππων (Trojan horse) ή άλλων απειλών. Ωστόσο, δεν εγγυούμαστε ότι η Ιστοσελίδα είναι ελεύθερη αντίστοιχων βλαβερών προγραμμάτων και αποποιούμαστε οποιαδήποτε υποχρέωση ή ευθύνη σχετίζεται με απώλειες λόγω βλαβερών προγραμμάτων που λαμβάνονται από την Ιστοσελίδα ή μέσω αρχείων, η λήψη των οποίων πραγματοποιείται από την Ιστοσελίδα. 

Σε καμία περίπτωση η Εταιρεία ή/και οι θυγατρικές του Ομίλου LEO Pharma ή οποιοδήποτε μέρος συμμετείχε στη δημιουργία, στο σχεδιασμό ή στη διάθεση της Ιστοσελίδας δεν ευθύνονται για οποιεσδήποτε τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κ.λ.π.) από χρήστες της Ιστοσελίδας ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή χρήση της Ιστοσελίδας, ακόμα και αν η Εταιρεία ή θυγατρική του ομίλου LEO Pharma ενημερωθούν σχετικά. 

Τέλος, μπορούμε να καταγγείλουμε τους παρόντες Όρους χρήσης σε περίπτωση που: (α) παραβείτε τυχόν ουσιώδεις διατάξεις των παρόντων Όρων χρήσης (ή σε περίπτωση που ενεργείτε με τρόπο κατά τον οποίο είναι φανερό ότι δεν προτίθεστε ή δεν είστε σε θέση να συμμορφωθείτε με τις διατάξεις των παρόντων Όρων χρήσης), (β) υποχρεούμαστε από το νόμο να το κάνουμε. 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ 

Το παρόν περιεχόμενο της Ιστοσελίδας συμπεριλαμβανομένων τυχόν πληροφοριών, σημάτων ή λογοτύπων της Εταιρείας, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας η οποία προστατεύεται σύμφωνα με τους ισχύοντες εθνικούς και ευρωπαϊκούς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας (ενδεικτικά ν.2121/1993, Οδ. 2000/31/ΕΚ και Οδ. 2001/29/ΕΚ, Οδ. 2017/1564, Οδ. 2019/790, ν. 4481/2017 και ν.4679/2020). Ως εκ τούτου, δεν επιτρέπεται οιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή, πώληση, δημοσίευση η εν γένει παράνομη εμπορική ή άλλη εκμετάλλευση της παρούσας Ιστοσελίδας και του περιεχομένου της, χωρίς την προηγούμενη παροχή έγγραφης άδειας χρήσης εκ μέρους της Εταιρείας, διαφορετικά ο χρήστης θα ευθύνεται προς αποζημίωση της Εταιρείας, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στους, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οικείους ως άνω νόμους. Κάθε πράξη ή/και παράλειψη που μπορεί να οδηγήσει στην προσβολή της πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας μπορεί να αποτελέσει τη γενεσιουργό αιτία για θετική ή αποθετική ζημία, ακόμη και ποινική ευθύνη των παραβατών, όπως επιβάλλει ο νόμος 2121/1993, καθώς και η σχετική ευρωπαϊκή νομοθεσία. 

Το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας διατίθεται στους επισκέπτες/χρήστες της για προσωπική χρήση και απαγορεύεται να διατίθεται για εμπορικούς σκοπούς. 

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 

Η Εταιρεία με στόχο την βελτιστοποίηση των τρόπων επικοινωνίας και της παροχής των υπηρεσιών της ενδέχεται να μεταβάλλει την λειτουργικότητα και κάποια χαρακτηριστικά της Ιστοσελίδας, με την παράλληλη τροποποίηση των σχετικών όρων και προϋποθέσεων οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση. Αν και όποτε πραγματοποιηθούν αλλαγές στους όρους χρήσης η Εταιρεία θα αναρτά διαδικτυακά την εκάστοτε ισχύουσα έκδοση των όρων χρήσης, ενώ η συνέχιση της χρήσης της Ιστοσελίδας ή των υπηρεσιών της θα θεωρείται ότι συνιστά αποδοχή των νέων όρων. Για το λόγο αυτό κάθε επισκέπτης/χρήστης παρακαλείται να ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους όρους χρήσης. 

Η εκάστοτε νεότερη έκδοση των όρων χρήσης είναι και η ισχύουσα και νομικά δεσμευτική. 

ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 

Ο επισκέπτης/χρήστης της Ιστοσελίδας αποδέχεται ρητά, ότι την αποκλειστική δικαιοδοσία και αρμοδιότητα για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από την εφαρμογή των όρων και την εν γένει χρήση της Ιστοσελίδας, την έχουν τα Δικαστήρια της Αθήνας και εφαρμοστέο είναι το Ελληνικό δίκαιο. Αν οποιοσδήποτε από τους ανωτέρω όρους κριθεί άκυρος με δικαστική απόφαση, αυτό δεν επηρεάζει την εγκυρότητα και ισχύ των υπολοίπων όρων, οι οποίοι παραμένουν σε πλήρη ισχύ και εγκυρότητα. Ομοίως, σε περίπτωση που κάποιοι όροι χρήσης καταστούν μη εφαρμοστέοι, δεν επηρεάζεται η ισχύς ή/και η εγκυρότητα των υπολοίπων όρων. Οι άκυροι ή/και μη εφαρμοστέοι όροι θα αντικαθίστανται με νέους όρους, ώστε να καθίστανται ισχυροί και εφαρμόσιμοι στο μέγιστο δυνατό επίπεδο.

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 

Συνδέσεις της Ιστοσελίδας της Εταιρείας, παρέχονται χωρίς κανενός είδους εγγύηση, αναφερθείσα ή υπαινισσόμενη, συμπεριλαμβανομένων των εγγυήσεων περί εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας, και μη παραβίασης. Η Εταιρεία δεν παρέχει εγγυήσεις ή αντιπροσωπεύσεις σχετικά με την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών, οι οποίες περιέχονται στους συνδέσμους. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται, επίσης, για σφάλματα ή κακή λειτουργία των ιστοσελίδων των τρίτων, καθώς και για οποιαδήποτε ζημία των χρηστών από την πρόσβαση και χρήση των παρεχόμενων μέσω αυτών υπηρεσιών.  

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

O επισκέπτης μπορεί να επισκέπτεται την Ιστοσελίδα την οποία διατηρεί και διαχειρίζεται η Εταιρεία, χωρίς να αποκαλύπτει την ταυτότητά του και χωρίς να παρέχει οποιοδήποτε προσωπικό του στοιχείο. 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Εάν έχετε οποιαδήποτε ανησυχία σχετικά με την ποιότητα ενός εκ των προϊόντων μας ή για υποβολή οποιουδήποτε αιτήματος, όπως μεταξύ άλλων επικοινωνία με το διαχειριστή της Ιστοσελίδας, πληροφορίες, διευκρινίσεις, αίτημα για χρησιμοποίηση και αναπαραγωγή τμήματος της Ιστοσελίδας, μπορείτε να επικοινωνείτε με το τηλεφωνικό μας κέντρο στο 212 222 5000 ή να αποστείλετέ ηλεκτρονικό μήνυμα στο email: contact@leo-pharma.com

ΠΙΘΑΝΟΛΟΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

Η ασφάλεια των ασθενών αποτελεί πρώτιστη προτεραιότητά μας. Αντιμετωπίζουμε με μεγάλη σοβαρότητα όλες τις πληροφορίες που αφορούν την ασφάλεια των φαρμάκων μας. Έχουμε τη νομική υποχρέωση να παρακολουθούμε τυχόν αναφορές σχετικά με πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες ή θέματα ασφαλείας που σχετίζονται με τα φάρμακά μας. Σε περίπτωση που πιστεύετε ότι έχετε εντοπίσει μια ανεπιθύμητη ενέργεια κατά τη χρήση ενός εκ των προϊόντων μας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την τοπική ομάδα για την ασφάλεια των φαρμάκων της LEO Pharma μέσω των στοιχείων επικοινωνίας που αναφέρονται εδώ: 

Τηλεφωνικά: 212 222 5000 

Με email στο drug.safety.gr@leo-pharma.com